Sustav za praćenje i modeliranje kvalitete zraka u RH

Provedbom AIRQ projekta modernizacije mjernih postaja i proširenjem programa mjerenja omogućit će se:

 • trajno praćenje razina onečišćenja onečišćujućih tvari u svrhu zaštite zdravlja ljudi i sastavnica okoliša,
 • razlučivanje utjecaja lokalnog, regionalnog i prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari,
 • istraživanje promjena kemijskog sastava atmosfere, procesa taloženja i transformacije polutanata u atmosferi i njihove povezanosti s klimatskim uvjetima i promjenama,
 • testiranja i validacije atmosferskih kemijskih modela za proračun i prognozu rasprostiranja onečišćenja na području Republike Hrvatske
 • stvaranje podloga za prostorno planiranje te donošenje mjera i odluka od interesa za zaštitu zraka i drugih sastavnica okoliša
 • informiranje javnosti o stanju kvalitete zraka te
 • međunarodna suradnja kroz razmjenu podataka i informacija u svrhu provođenja politike zaštite zraka i ostalih sastavnica okoliša.

Razvoj sustava za modeliranje kvalitete zraka

Razvoj sustava za modeliranje kvalitete zraka i primjenu atmosfersko – kemijskih modela za ocjenu prostorne razdiobe onečišćenja, osobito u područjima gdje se mjerenja kvalitete zraka ne provode, omogućuju prognozu onečišćenja u gradovima i ruralnim područjima te procjenu prekograničnog daljinskog prijenosa onečišćenja čini jednu od komponenata AIRQ projekta.

Potreba za razvojem i primjenom rezultata modeliranja prijenosa i taloženja onečišćenja proizlazi iz zakonskih obveza (Zakon o zaštiti zraka [NN 130/11, 47/14 i 61/17] članak 6. stavak 3., članci 19-22., EU Direktive 50/2008, 107/2004, NEC Direktiva, Konvencija o daljinskom prekograničnom prijenosu onečišćenja [CLRTAP]) i nedjeljiv su dio sustava za praćenje kvalitete zraka na području Republike Hrvatske.

Uz kontinuirano usavršavanje i sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim projektima i programima koriste se i razvijaju suvremeni alati i metode potrebne za analizu, ocjenu i prognozu kvalitete zraka. Poslovi istraživanja kvalitete zraka osiguravaju nadogradnju informacija i podataka dobivenih mjerenjima. Obuhvaćaju analizu mjerenja, izradu godišnjih izvješća, studija i elaborata koji objedinjuju rezultate mjerenja i koriste se za različite potrebe, a osobito za ocjenu stanja kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske i osiguranje potpore upravljanju i reguliranju područja kvalitete zraka.

Rezultati istraživanja i modeliranja primjenjuju se u:

 • analizi i ocjeni kvalitete zraka temeljem rezultata mjerenja i modeliranja na području Republike Hrvatske, u industrijskim područjima, gradovima i naseljima
 • analizi i ocjeni daljinskog i prekograničnog prijenosa i taloženja onečišćujućih i opasnih tvari na području Europe i Hrvatske
 • izradi kratkoročne prognoze kvalitete zraka
 • planiranju mjera za smanjivanje onečišćenja na područjima gdje dolazi do prekoračenja zakonski propisanih vrijednosti pojedinih parametara onečišćenja
 • izradi scenarija za donošenje odluka o učinkovitosti provedbe mjera za smanjivanje razina onečišćenja na području Republike Hrvatske
 • izrada i analiza scenarija i planova za smanjivanje emisija prema zadanim kriterijima (međunarodni ugovori i konvencije – LRTAP, NEC Direktiva)
 • ocjeni utjecaja atmosferskog taloženja na spomeničku, kulturnu i prirodnu baštinu
 • razlučivanju utjecaja različitih gospodarskih aktivnosti na razine onečišćenja u Republici Hrvatskoj (industrija, energetika, poljoprivreda, turizam, cestovni, zračni i pomorski promet itd.)
 • analizi utjecaja klime i klimatskih promjena na stanje i projekcije stanja kvalitete zraka
 • izradi stručnih i znanstvenih podloga za djelovanje u slučaju izvanrednih situacija i rizika nastalih uslijed nuklearnih i kemijskih akcidenata, šumskih požara, elementarnih nepogoda velikih razmjera s posljedicama koje se mogu odraziti na ljudsko zdravlje, kvalitetu zraka i ugrožavanje okoliša
 • stvaranje numeričkih podloga za ocjenu stanja, monitoringa ekosustava i proračun kritičnog opterećenja okoliša zbog taloženja kemijskih spojeva iz atmosfere (zakiseljavanje, eutrofikacija, taloženje toksičnih spojeva, teški metali i postojani organski spojevi, utjecaj troposferskog ozona)
 • unapređenju i ocjeni učinkovitosti sustava za mjerenje kvalitete zraka i taloženja onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske
 • izradi stručnih i znanstvenih podloga za potrebe ispunjavanja međunarodnih obveza Republike Hrvatske (LRTAP Konvencija, Bečka konvencija, UNFCCC konvencija)
 • izradi stručnih i znanstvenih izvješća za potrebe ispunjavanja obveza prema Europskoj Uniji u području kvalitete zraka
 • izradi studija utjecaja na okoliš pojedinačnih i/ili grupnih izvora emisije koji mogu utjecati na pogoršanje kvalitete zraka na nekome području.
 • za potrebe različitih korisnika i sustava (energetika, vodno gospodarstvo, poljoprivreda itd.).

Primjer primjene atmosferskog regionalnog modela EMEP na proračun indikatora onečišćenja ozonom AOT40 dan je na slici 11.

Slika 11. Proračun prostorne raspodjele indikatora koncentracija ozona AOT40 EMEP modelom na prostornoj skali 9 km x 9 km u razdoblju od 2007. do 2017. godine

Za razliku od rezultata mjerenja na ograničenom broju postaja, model omogućuje sagledavanje i ocjenu stanja na cijelome području Republike Hrvatske, praćenje trendova i predstavlja značajnu nadogradnju rezultata mjerenja.

Razvojem sustava za modeliranje kroz AIRQ projekt stvorit će se preduvjeti za praćenje, ocjenjivanje i planiranje unapređivanja kvalitete zraka, donošenje odgovarajućih mjera i odluka u području zaštite okoliša i smanjivanje pritisaka emisija onečišćujućih tvari na sastavnice okoliša.

m