O projektu

„AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“
SAŽETI PRIKAZ STRATEŠKOG PROJEKTA

OSNOVNE INFORMACIJE:
Svrha projekta „AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka“ je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za adekvatnu ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera radi provođenja kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara kako bi se poboljšao program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF-short lived climate forcers) i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka.

Razlozi potrebe modernizacije su:
• ispunjenje obveze zadovoljavanja minimalnog broja mjernih mjesta po zonama i aglomeracijama,
• ispunjenje obveze uspostave EMEP razina 1 i 2 mjernih mjesta, ispunjenje uvjeta kvalitete podataka – zamjena opreme bez tipskog odobrenja opremom koja je tipski odobrena (za one onečišćujuće tvari za koje postoji tipski odobrena oprema), • osiguranje minimalnog obuhvata podataka.

CILJEVI:
• povećanje udjela stanovništva obuhvaćenog podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima
• nove i nadograđene postaje za mjerenje kvalitete zraka
• razvijen i funkcionalan model za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari
• uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij DHMZ-a za analizu kemijskog sastava oborine i zraka
• uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij IMI-a za analizu kemijskog sastava lebdećih čestica
• uspostavljen i funkcionalan umjerni laboratorij za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina u svrhu osiguranja sljedivosti navedenih mjerenja do međunarodnih etalona
• nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a.

UKRATKO
NAZIV PROJEKTA: AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka
BROJ PROJEKTA: KK.06.2.1.02.0001
INSTRUMENT FINANCIRANJA:
Europski fond za regionalni razvoj (FZOEU)
VREMENSKI OKVIR: svibanj 2017. – rujan 2023.
BUDŽET: EFRR 14.115.730,97 € (106.354.975,00 kn),
FZOEU 2.491.011,35 € (18.768.525,00 kn)
UKUPNI IZNOS: 16.606.742,32 € (125.123.500,00 kn)

PARTNERI
GLAVNI KORISNIK: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
PARTNER: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)
UPRAVLJAČKO TIJELO: MRRFEU
POSREDNIČKA TIJELA:
PT1: MINGOR
PT2: FZOEU

UPRAVLJAČKA STRUKTURA
Voditeljica projekta: dpl.ing. Jadranka Škevin-Sović, DHMZ
Zamjenik voditeljice projekta: dipl.ing. Darijo Brzoja, DHMZ
Koordinatorica projekta od strane IMI-ja: Dr.sc. Gordana Pehnec
Zamjenica koordinatorice projekta od strane IMI-a: dipl.ing. Ranka Godec

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
ODLUKA O FINANCIRANJU
U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifičnog cilja 6e1- Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ

STRATEŠKI PROJEKT ESI FONDOVA

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

AIRQ projektom obuhvaćena je nabava 6 novih i rekonstrukcija 18 postojećih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka.

DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

KEMIJSKI LABORATORIJ DHMZ-a

Opremanjem kemijskog laboratorija DHMZ-a osigurava se ispunjavanje obveza sadržanih u sklopu EMEP protokola Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP Konvencije). Provedbom projekta uspostavlja se cjelovit sustav kontrole kvalitete zraka uz zadovoljavanje europskih i nacionalnih kriterija u području očuvanja okoliša i zdravlja ljudi. S ciljem ispunjavanja obveza prema LRTAP konvenciji planirano je zadržavanje programa mjerenja na postojećim EMEP postajama te nadogradnja jedne mjerne postaje na program razine 2.

UMJERNI LABORATORIJ DHMZ-a

Opremanjem umjernog laboratorija za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina osigurat će se sljedivost navedenih mjerenja do međunarodnih etalona.

MODELIRANJE

Uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka uključuje razvoj modela za proračun prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari u prostornoj mreži točaka 0,1 x 0,1 st. geog. dužine i širine kako bi se za cijeli prostor Hrvatske, a osobito u područjima gdje ne postoje mjerenja kvalitete zraka, osigurali potrebni podaci za procjenu razina onečišćenja.

IMI – INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

Opremanjem kemijskog laboratorija IMI-ja instrumentima potrebnim za kemijske analize lebdećih čestica omogućit će se provođenje Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 103/14) sukladno Direktivi 2008/50/EZ.

KEMIJSKI LABORATORIJ IMI-ja

m