IMI and Air Quality

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada i kvaliteta zraka

IMI obavlja praćenje kvalitete zraka na postajama iz državne mreže u dijelu koje se odnosi na uzorkovanje i fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica aerodinamičnog promjera manjeg od 10 μm (PM10) i lebdećih čestica aerodinamičnog promjera manjeg od 2,5 μm (PM2,5) te ekvivalenciju ne referentnih metoda za određivanje masenih koncentracija lebdećih čestica PM 10 i PM 2,5.

IMI-jeva Jedinica za higijenu okoline provodi mjerenja razina metala i policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU) u PM10 frakciji lebdećih čestica na mjernim postajama državne mreže za praćenje kvalitete zraka Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1. Na mjernim postajama Plitvička jezera i Ksaverska cesta mjeri se frakcija lebdećih čestica PM2,5 i određuje njen sastav (anioni, kationi, organski i elementni ugljik). Jedinica nadalje provodi mjerenja onečišćenja zraka na postajama lokalne mreže grada Zagreba.

IMI u gradu Zagrebu, kao ispitni laboratorij, mjeri sumporov dioksid, dim, frakciju lebdećih čestica PM10 i metale Pb, Cd, Mn, As i Ni te policikličke aromatske ugljikovodike (PAU) u PM10, frakciju lebdećih čestica PM2,5, dušikov dioksid i ozon. Na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti automatskim se analizatorima mjere SO2 , CO, NOx i O3.

U projektu AIRQ, IMI-jeva Jedinica za higijenu okoline je korisnik dijela opreme iz komponente 3 i to koja provodi poslove praćenja kvalitete zraka te  osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.

Osnovna djelatnost Jedinice za higijenu okoline je znanstveno-istraživački rad koji se provodi kroz različite projekte. Istraživanja su vezana uglavnom uz proučavanje vanjske atmosfere te obuhvaćaju razvoj analitičkih metoda za mjerenje specifičnih onečišćenja u zraku, proučavanje vremenske i prostorne razdiobe pojedinih onečišćenja u zraku, proučavanje atmosferske kemije, modeliranje i povezivanje sa zdravstvenim učincima. Jedinica također ima razvijenu stručnu djelatnost te u funkciji ispitnog laboratorija provodi mjerenja kvalitete zraka na postajama gradske mreže za praćenje kvalitete zraka Grada Zagreba i drugim lokacijama.

m