DHMZ and Air Quality

Državni hidrometeorološki zavod i kvaliteta zraka

Državni hidrometeorološki zavod upravlja radom Državne mreže za trajno praćenje kvalitete i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže te provodi mjerenja plinovitih tvari.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), DHMZ predstavlja tijelo koje upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika, mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) i odgovorno je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama.

Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka u ingerenciji je DHMZ-ovog Sektora za kvalitetu zraka.

Projekt AIRQ je u nadležnosti Sektora za kvalitetu zraka uz sudjelovanje Samostalne službe za umjerni laboratorij, Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj, Samostalne službe za informatiku, Sektora za financije, pravne i opće poslove te Službe za informiranje, odnose s javnošću i korisnike.

Samostalna služba za umjerni laboratorij bit će korisnik dijela opreme iz komponente 4 dok su Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj te Samostalna služba za informatiku korisnici opreme iz komponente 5.

Sektor za kvalitetu zraka sastoji se od tri službe: Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka, Službe za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu i Službe kemijski laboratorij. Organizacijska struktura DHMZ-a uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 132/2017) koju je donijela Vlada RH 28. prosinca 2017. godine.

Sektor za kvalitetu zraka je nadležan za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka u svrhu sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica mjesnog, regionalnog i daljinskog prijenosa i taloženja štetnih onečišćenja koja negativno utječu na ekosustav. Upravlja Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka i obavlja stručne poslove praćenja i mjerenja kvalitete zraka. Primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode mjerenja, analiza i prognoza kvalitete zraka i oborine. Sudjeluje u planiranju sustava praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje mjerenja. Primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima, izrađuje upute i izvješća te sudjeluje u izradi procjena stanja kvalitete zraka, elaborata i studija. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje posebnih mjerenja. Analizira kemijski sastav uzoraka zraka, čestica i oborine u skladu sa zakonskom regulativom. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova, iz djelokruga Sektora. Primjenjuje i razvija metode analize i prognoze kvalitete zraka.

m